KURSY

 1. Aby wziąć udział w szkoleniu w Surferownii, kursant musi wypełnić formularz zapisowy, zostawiając dane niezbędne do kontaktu, akceptując regulamin szkoły oraz podpisując oświadczenie. Jeśli kursant jest niepełnoletni, formularz musi być wypełniony przez jego rodzica lub opiekuna prawnego.
 2. W celu rezerwacji kursu konieczna jest wpłata zadatku. Zadatek jest bezzwrotny, jednak nie przepada w przypadku przełożenia zajęć na inny termin w tym samym roku. 
 3. Kurs powinien być opłacony w całości w dniu rozpoczęcia szkolenia. 
 4. W celu punktualnego rozpoczęcia zajęć zalecamy przyjście 15 minut przed umówioną lekcją, by dobrać sprzęt (piankę, trapez, kamizelkę i kask) i zacząć zajęcia punktualnie. Każde spóźnienie kursanta będzie wliczone w czas trwania zajęć. 
 5. Kursant może odwołać zajęcia min. 2 godziny przed umówionym czasem. W innym wypadku jest zobowiązany opłacić koszt nieodbytej lekcji. Szanujmy czas i pracę instruktora 
 6. Niewykorzystane godziny zajęć przechodzą na voucher i można je wykorzystać w innym terminie, do końca bieżącego sezonu. Voucher nie podlega wymianie na gotówkę.
 7. Jeśli szkolenie z powodu warunków pogodowych zostanie przeniesione w miejsce inne niż Jastarnia, kursant musi samodzielnie dostać się na umówione miejsce zajęć. Skorzystanie z transportu zorganizowanego przez szkołę Surferownia może być dodatkowo płatne.
 8. Kursant zobowiązany jest do samodzielnego ubezpieczenia się od nieszczęśliwych wypadków oraz możliwych kontuzji. Za ubezpieczenie niepełnoletniego kursanta jest odpowiedzialny jego rodzic lub opiekun prawny. 
 9. Kursant podczas szkolenia musi mieć założony kask i kamizelkę asekuracyjną, niezależnie od poziomu zaawansowania i wieku.
 10. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do wykonywania poleceń i słuchania instruktora oraz pracowników szkoły Surferownia. Niestosowanie się do nich zwalnia z jakiekolwiek odpowiedzialności szkołę Surferownia i jej pracowników w przypadku wypadku z udziałem kursanta.
 11. Uczestnik kursu zobowiązany jest poinformować instruktora zgodnie z prawdą, na jakim jest poziomie zaawansowania, tak aby sprzęt i program szkolenia został adekwatnie dostosowany do jego umiejętności w celu zminimalizowania zagrożenia dla kursanta, jak i innych pływających.
 12. W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości lub usterek technicznych sprzętu kursant zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o nich instruktora lub pracownika szkoły Surferownia.
 13. Jeśli sprzęt został zgubiony lub uszkodzony na skutek niestosowania się do zaleceń instruktora, kursant ponosi za niego odpowiedzialność materialną. 
 14. Jeśli kursant czuje się niedysponowany lub ma trudność z wykonywanymi czynnościami, powinien poinformować o tym instruktora. Kursant jest również zobowiązany do powiadomienia instruktora o swoich problemach zdrowotnych i przebytych kontuzjach.
 15. Zabrania się przystępowania do szkolenia osobom pod wpływem alkoholu, bądź środków odurzających, a także przyjmowania ich na terenie szkoły oraz w trakcie szkolenia.
 16. Szkoła Surferownia ma prawo odmówić świadczenia szkolenia, jeśli postawa, stan trzeźwości, lub zdrowie kursanta może stanowić zagrożenie dla niej/niego lub osób trzecich.
 17. Na czas trwania szkolenia kursant zobowiązuje się wykupić na własny koszt ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków obejmujące swoim zakresem kontuzje nabyte podczas uczestnictwa w szkoleniu kitesurfingowym.
 18. Płatności za kurs można dokonać w następujący sposób:

 • Online – Tpay
 • Kartą w biurze 
 • Gotówką w biurze

19. Wszelkich reklamacji można dokonać drogą elektroniczną w przeciągu 7 dni od zakończenia szkolenia lub wypożyczenia, wysyłając je na adres: biuro@surferownia.pl. Reklamacje są rozpatrywane w przeciągu 14 dni od momentu otrzymania ich pod wskazanym powyżej adresem.

20. Zwrot należności wynikający z tytułu reklamacji zostanie wysłany w formie przelewu na podany przez kursanta numer konta w przeciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

SKLEP

1. Sprzedającym jest Tłuste Loopy Maciej Neneman NIP 7712862115, zwany dalej Surferowniapl, mieszczący się pod adresem „https://www.surferownia.pl/”.
2. Kupującym w sklepie Internetowym Surferownia.pl może być pełnoletnia osoba fizyczna lub firma.
3. Sprzedaż wysyłkowa będzie realizowana na podstawie zamówienia składanego poprzez sklep internetowy.
4. Zamówienie złożone w sklepie internetowym nie jest zawarciem transakcji. Transakcję uznaje się za zawartą w momencie potwierdzenia realizacji zamówienia przez Surferownia.pl drogą elektroniczną lub poprzez kontakt telefoniczny.
5. Po złożeniu zamówienia, klient otrzyma wiadomość elektroniczną będącą warunkowym potwierdzeniem przyjęcia zamówienia.
6. Zamówienia realizowane są najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od złożenia zamówienia.
7. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, zamawiający otrzyma na ten temat informację pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
8. Dostawy realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej, poczty polskiej lub odbiór osobisty jeśli istnieje taka możliwość.
9. Ceny towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
10. W chwili odbioru zamówionego towaru Klient zobowiązany jest sprawdzić czy przesyłka dotarła w należytym stanie, czy nie posiada uszkodzeń wynikłych z transportu i czy jest zgodna z zamówieniem. Stwierdzenie przy odbiorze uszkodzenia lub niezgodności przesyłki z zamówieniem oraz sporządzenie protokołu reklamacyjnego jest jedyną podstawą do rozpatrzenia ewentualnej reklamacji z tego tytułu. Surferownia.pl nie odpowiada za uszkodzenia wynikłe z transportu ujawnione po odbiorze zamówionego towaru, a nie stwierdzone protokołem reklamacyjnym sporządzonym w momencie odbioru towaru
11. Koszt przesyłki ponosi klient. Koszt ten zostanie określony w momencie zamówienia. Ilość paczek zależy od ciężaru i rozmiaru zamówionych towarów.
12. Należność za zamówienie klient może uregulować za pomocą:
· przelewu na wskazane numery kont bankowych
· gotówką w momencie dostarczenia paczki przez kuriera
· gotówką w momencie odbioru osobistego w firmie Surferownia.pl
· poprzez zawarcie umowy sprzedaży ratalnej
· kartą kredytową
 
13. Zawarcie transakcji potwierdzane jest dowodem zakupu w formie faktury VAT lub paragonu dołączonych do wysyłanego towaru.
14. Wszystkie oferowane produkty posiada gwarancję udzieloną przez producenta. W związku z tym wszelkie problemy techniczne dotyczące zakupionego towaru rozpatrywane są przez producenta.
15. W przypadkach innych niż w punkcie 14 reklamację należy zgłaszać drogą elektroniczną lub listem poleconym na adres siedziby firmy Surferownia.pl Wszelkie dane kontaktowe podane są w dziale „Kontakt”.
16. Zgodnie z art.10 Ustawy z dn.2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Kupującemu przysługuje prawo zwrotu zakupionego towaru w ciągu 10 dni od daty zakupu pod warunkiem, że towar nie był używany ani nie został w żaden sposób uszkodzony. W takim przypadku zwracam kwotę równą cenie zamówionego towaru, bez kosztów przesyłki.
17. Kupujący składając zamówienie wyraża zgodę na przetwarzanie przez Surferownia.pl, jego danych osobowych w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie Surferownia.pl (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 ).
18. Sklep zastrzega sobie możliwość zmiany w/w punktów regulaminu.
19. W sprawach nie uregulowanych powyższym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.